FOGYATÉKOS EMBEREKET SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A szervezet megváltozott munkaképességű és fogyatékos embereket segítő szolgáltatásai közé a következő ellátási formák, illetve szolgáltatások tartoznak:

– Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálata
– Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata
– Fejlesztő foglalkoztatás
 
 
Az egyes szolgáltatások, ellátási típusok egymásra épülésével, szoros együttműködésével hatékony, komplex szolgáltatásnyújtás biztosítható a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek segítésében.
 
 
 


Szolgáltatások részletesen

A Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata a Szombathely, vagy Szombathely kistérségében állandó lakcímmel rendelkező, vagy életvitelszerűen ott tartózkodó harmadik életévét betöltött, önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkezését.
A szolgálat célja az ellátottak társadalmi integrációjának elősegítése, önálló életvezetésük támogatása. A fogyatékossággal élő ellátottak egyedi képességeikhez és szükségleteikhez mérten önállóvá váljanak a mindennapi életvezetésükben. Alakuljanak ki olyan szociális képességek bennük, melyek lehetővé teszik a normál közösségi életben való részvételt.

A Nappali Szolgálat engedélyezett férőhelyszáma: 65 fő

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások legfontosabb alapelvei: egyénre szabott bánásmód, normalizáció, önálló életvitel elősegítése.

Az intézmény által biztosított szolgáltatások:

 • Felügyelet
  A nappali szolgálat nyitva tartási idejében az ellátottak számára személyes felügyeletet biztosít. A felügyeletet a szociális gondozók biztosítják.
  Intézményünk munkanapokon reggel 7 órától délután 4 óráig tart nyitva.
 • Gondozás
  A gondozás célja az ellátottak testi-lelki támogatása, fejlesztése, az önállóságuk lehető legnagyobb fokú megőrzése mellett.
  A szociális gondozó feladata, a személyi gondozási feladatok ellátása mellett a napirendben és  heti tervekben meghatározott tevékenységek végrehajtásának segítése.
 • Étkeztetés
  A szolgálatban napi egyszeri meleg étel- ebéd – igényelhető.
 • Esetkezelés
  A szolgálat ellátottainak segítése mindennapi életük során felmerülő problémáik megoldásában, céljaik elérésében.
 • Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás
  Az ellátottak önálló életvitelének segítése: a mindennapi életvitelükben, személyes környezetük rendben tartásában, mindennapi ügyeik intézésében. Az ellátottaink számára háztartási, gyakorlókonyhai foglalkozásokat szervezünk.
 • Készségfejlesztés
  A társadalmi beilleszkedést segítő magatartásformák kialakításának, egyéni és társas készségek kialakításának, fejlesztésének segítése. (Kompetenciafejlesztő foglalkozások: Szociális kompetenciák, pozitív egészségmagatartás kialakítása, manuális készségfejlesztés, kondicionális képességek fejlesztése)
 • Közösségi fejlesztés
  A normalizáció elvét szem előtt tartva tervezi és szervezi a szolgálat a szabadidős programokat, közösségi rendezvényeket az ellátottak számára.
 • Pedagógiai segítségnyújtásOlyan ismeretek, viselkedések, attitűdök, értékek átadása, gyakoroltatása, amely az ellátottak fejlődését segíti. A szolgáltatás kompetenciafejlesztő foglalkozások keretében valósul meg.
 • Tanácsadás
  A szolgálat segíti az ellátottakat, hogy kérdéseikre megfelelő tájékoztatást kapnak, véleményüket nyíltan, hátrányos következmények nélkül elmondják, kérésüket, visszajelzésüket, esetleges panaszukat megfelelő módon, tisztelettel kezeljék.
 • Gyógypedagógiai segítségnyújtás

Támogató Szolgálatunk új szolgáltatása 2018. tavaszától:

Otthon Segítés szolgáltatás

Az otthon segítés szolgáltatás célja elsősorban a fogyatékossággal élő gyermekeket, felnőtteket, sajátos nevelési igényű gyermekeket, tartósan beteg gyermekeket nevelő családok tehermentesítése.

Lehetőséget biztosít a családtagok társadalmi integrációjához, a szülők munkaerő piaci visszatérésére, vagy meglévő munkájuk megtartására. A feltöltekezés és kikapcsolódás biztosításával erősíti a család megtartóerejét, így új erőt meríthetnek a családtagok a teherhordozáshoz.

Tovább ...

Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálata

A támogató szolgáltatás legfontosabb feladatának a fogyatékos emberek önálló életvitelének támogatását tartja. Az önálló életvitel segítése kiterjed a fogyatékos emberek lakókörnyezetére, közösségi életük egyéb színhelyeire (lakókörnyezeten kívüli terek, közszolgáltatások) is. A szolgáltatás segíti a fogyatékos embereket az önálló életviteléhez szükséges segítő tevékenységek elérésében, illetve az önálló munkavégzésben, tanulmányok folytatásában, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételében, kulturális-, művészeti-, sport-, szabadidős tevékenységek végzésében.

A támogató szolgálat azoknak a szociálisan rászoruló, súlyosan fogyatékos embereknek tud segítséget nyújtani, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülnek.

Tovább ...

A Fejlesztő foglalkoztatás résztvevői a Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások intézményéből 100 %-ban a nappali ellátás ellátottjaiból kerülnek ki. A foglalkoztatásba bevont ellátottak eltérő képességei alapján két különböző típusú munkakör kerül kialakításra:

1. Csomagolás
A jó manuális képességekkel rendelkező foglalkoztatottak számára csomagolási, szortírozási, munkát szervezünk.
2. Takarítás
Azok számára, akik a nagymozgásos feladatokban tudtak jól teljesíteni takarítási munkákat szervezünk.