3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

A) Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Letölthető anyag: Beszámolók
A vezetők és a vezető tisztségviselők
illetménye, munkabére, és rendszeres
juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
Letölthető anyag: Beszámolók
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Letölthető anyag: Beszámolók

II. Közzétételi egység: Támogatások

A) Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből
nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési
támogatások kedvezményezettjeinek neve
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből
nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési
támogatások célja
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből
nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési
támogatások összege
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből
nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési
támogatási program megvalósítási helye

III. Közzétételi egység: Szerződések

A) Adat megnevezése
Az államháztartás pénzeszközei felhasználá-
sával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió
forintot elérő vagy azt meghaladó értékű
árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgál-
tatás megrendelésre, vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni
értékű jog átadására, valamint koncesszióba
adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve,
a szerződés értéke, határozott időre kötött
szerződés esetében annak időtartama,
valamint az említett adatok változásai, a
nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül
számított – ellenszolgáltatást kell érteni,
ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy
könyv szerinti értéke közül a magasabb
összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél
hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás
egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon
szerződő féllel kötött azonos tárgyú
szerződések értékét egybe kell számítani
Letölthető anyag: Szállítási szerződés
IV. Közzétételi egység: Koncessziók

A) Adat megnevezése
A koncesszióról szóló törvényben meghatá-
rozott nyilvános adatok (pályázati kiírások,
pályázók adatai, az elbírálásról készített
emlékeztetők, pályázat eredménye)

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

A) Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv által nem
alapfeladatai ellátására (így különösen
egyesület támogatására, foglalkoztatottai
szakmai és munkavállalói érdek- képviseleti
szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai
oktatási, kulturális, szociális és sporttevékeny-séget segítő szervezet támogatására,
alapítványok által ellátott feladatokkal
összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió
forintot meghaladó kifizetések címzettjei

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

A) Adat megnevezése
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló
fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó
szerződések
TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001 Társadalmi
együttműködést elősegítő komplex
programok az Óperint városrészen.
Kedvezményezett: Szombathely Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Konzorciumi tag: Fogyatékkal Élőket és
Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú
Nonprofit Kft.
Támogatási összeg: 17.754.900 Ft
TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001 Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúra bővítése,
fejlesztése Kedvezményezett: Szombathely
Megyei Jogú Város Önkormányzata
Konzorciumi tag: Fogyatékkal Élőket és
Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú
Nonprofit Kft.
Támogatási összeg: 16.181.098 Ft
EFOP-1.1.4-16-2017-00006 „Kulcsra készen”
Kedvezményezett: Fogyatékkal Élőket és
Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú
Nonprofit Kft.
Támogatási összeg: 116.758.415 Ft
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01402
„Add a kezed”
Kedvezményezett: Fogyatékkal Élőket és
Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú
Nonprofit Kft.
Támogatási összeg: 4.996.600 Ft
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01407
„Fiatalok a helyi közösségért!”
Kedvezményezett: Forrásközpont Közhasznú
Alapítvány
Támogatási összeg: 3.000.000 Ft

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

A) Adat megnevezése
Közbeszerzési információk: éves terv,
összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a
megkötött szerződésekről

Letölthető anyag: 3.3. Költségvetések, beszámolók