2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Letölthető anyag: 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi
szervezetszabályozó eszközök, valamint a
szervezeti és működési szabályzat vagy
ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzat hatályos és teljes szövege


Jogszabály jegyzék:
1993 évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a továbbiakban: Szt.)
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó szociális intéz-
mények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről (a továbbiakban:
Szakmai rendelet)
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló (a továbbiakban: Tr.),
415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybe-
vevői nyilvántartásról és az országos jelentési
rendszerről,
369/2013.(X.24.) Korm. rendelet a szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (a
továbbiakban: Sznyr.)
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről (a továbbiakban: Ir.)
9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes
gondoskodást végző személyek továbbkép-
zéséről és a szociális szakvizsgáról
8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes
gondoskodást végző személyek adatainak
működési nyilvántartásáról.
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a továbbiakban: Ket.),
2013 évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
szóló (a továbbiakban: Ptk.)
2012 évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.),
1992 évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak
jogállásáról (a továbbiakban: Kjt.),
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról,
214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet
az Országos Betegjogi, Ellátottjogi,
Gyermekjogi és Dokumentációs Központról,
191/2008. (VII. 30.) korm. rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Letölthető anyagok:
Szervezeti és Működési Szabályzat
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai-nak felsorolása és részletes leírása

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezése
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb
hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás-
típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv
megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
megnevezése
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb
hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás-
típusonként a hatáskörrel rendelkező,
hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb
hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb
hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igaz-
gatási szolgáltatási díjak összege
. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb
hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó
tájékoztatás
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb
hatósági ügyekben az eljárást megindító irat
benyújtására szolgáló postacím (postafiók
szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy
közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb
hatósági ügyekben az eljárást megindító irat
benyújtására, elintézésére, fellebbezésére
nyitva álló határidő
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb
hatósági ügyekben használt formanyomtat-
ványok listája
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb
hatósági ügyekben igénybe vehető
elektronikus programok elérése,
időpontfoglalás
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb
hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcso-
lódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az
ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet
terhelő kötelezettségekről

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A) Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott
közszolgáltatások megnevezése

1. Hajléktalanok átmeneti szállása,
2. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
3. Hajléktalanok nappali melegedője,
4. Hajléktalanok Otthona,
5. Utcai szociális szolgálat,
6. Közfoglalkoztatás,
7. Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálata,
8. Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott
közszolgáltatások tartalmának leírása
Letölthető anyag: Szakmai programok
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgálta-
tások igénybevételének rendjére vonatkozó
tájékoztatás
Letölthető anyagok:
Házirendek
Megállapodás minták
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgálta-
tások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
Letölthető anyagok: Térítési díj szabályzat

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A) Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntar-
tású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja,
jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az
adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
• A szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvény 20.§ (1) be-
kezdése alapján a szolgáltató, intézmény
vezetője a szolgáltatásra vonatkozó igényt
érkezésének napján nyilvántartásba veszi.
A nyilvántartás vezetése az átmeneti szállás,
a hajléktalanok otthona, támogató szolgálat és a fogyatékosok nappali ellátás tekintetében
releváns.
• A szociális, gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi igénybevevői nyilvántartásról és az
országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) rendszerben napi jelentési kötele-
zettséget ír elő, nappali melegedő, éjjeli
menedékhely, átmeneti szállás, hajléktalanok otthona, fejlesztő foglalkoztatás, fogyatékos
nappali ellátás, támogató szolgálat
tekintetében
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevé-
kenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott
adatok fajtái
Statisztikai és személyes adatok az ellátást
igénybe vevőkről
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott
adatokhoz való hozzáférés módja
Jogszabály alapján a helyszínen.
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott
adatokról való másolatkészítés költségei
A mindenkor hatályos önköltség számítási
szabályzat alapján.

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A) Adat megnevezése
A testületi szerv döntései előkészítésének
rendje
A társaság alapító okirata határozza meg a
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági ügyeket
ellátó bizottsága valamint a Szombathely
Megyei Jogú Város Polgármestere hatáskörébe tartozó ügyekről. A döntések előkészítésének
rendjét Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának szabályzata tartalmazza.

Letölthető anyag: Alapító okirat
A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre
szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
A testületi szerv döntéshozatalának eljárási
szabályai
A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) 9700 Szombathely Kossuth L. u. 1-3.
A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve
összefoglalói
A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év,
hó, nap, óra megjelöléssel), valamint
nyilvánossága
A testületi szerv ülései látogathatóságának
rendje
A testületi szerv üléseinek napirendje
A testületi szerv döntéseinek felsorolása

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezése
A testületi szerv döntéseinek felsorolása A társaság legfőbb szervének döntései a
www.szombathely.hu
oldalon találhatóak.
A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
A testületi szerv szavazásának nyilvános
adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza
A jogszabályok előkészítésében való
társadalmi részvételről szóló törvény alapján
közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló
koncepciók, jogszabálytervezetek és
kapcsolódó dokumentumok
A jogszabályok előkészítésében való társadal-mi részvételről szóló törvény alapján közzéte-
endő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az
egyeztetés állapota
A helyi önkormányzat képviselő-testületének
nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
Az előterjesztések a www.szombathely.hu
oldalon találhatóak, az e-közgyűlés illetve
e-bizottság menüpont alatt
Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A) Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt
pályázatok szakmai leírása, azok eredményei
és indoklásuk

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

A) Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények A hirdetmények, közlemények közzététele a társaság honlapján: www.fehe.hu, illetve
facebook elérhetőségén történik.

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A) Adat megnevezése
A közérdekű adatok megismerésére irányuló
igények intézésének rendje
Letölthető anyag:
A Közérdekű adatok megismerésére irányuló
igények teljesítésének rendjét rögzítő
szabályzat

A közérdekű adatok megismerésére irányuló
igények tekintetében illetékes szervezeti
egység neve
A fenti szabályzat alapján
A közérdekű adatok megismerésére irányuló
igények tekintetében illetékes szervezeti
egység elérhetősége (postacíme, földrajzi
helye, telefonszáma, telefaxszáma,
elektronikus levélcíme)
A fenti szabályzat alapján
Az adatvédelmi felelős vagy az információs
jogokkal foglalkozó személy neve
Adat-Bázis Adatvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
E-mail: office@hadatvedelem.com
Levelezési cím: 9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2.
Telefon: +36 30 387 2412
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező
statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai
Éves jelentés 2023_2916
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő
közérdekű adatok felhasználására,
hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Azon közérdekű adatok hasznosítására
irányuló szerződések listája, amelyekben a
közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

A) Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó
különös közzétételi listaA köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§ alapján „A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában
fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető
tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint
vezető állású munkavállalók, valamint az
önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla
feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók

a) nevét,
b) tisztségét vagy munkakörét,
c) munkaviszonyban álló személy esetében

ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya
alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott
pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön
feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét,
teljesítménybérét, valamint az időbért mega-
lapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve
felmondási idő időtartamát,
cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,
d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2)
bekezdés a) pontja szerinti jogviszony,
valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén

da) a megbízási díjat,
db) a megbízási díjon felüli egyéb
járandóságokat,
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó
pénzbeli juttatásokat.
(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok
alapján a másokkal együttesen cégjegyzésre
vagy a bankszámla feletti rendelkezésre
jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó
jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott
adatokat teszi közzé.”
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista A fenti adatok www.fehe.hu közzététel menü-pontban találhatóak.