Back to top

FOGYATÉKOS EMBEREKET SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A szervezet megváltozott munkaképességű és fogyatékos embereket segítő szolgáltatásai közé a következő ellátási formák, illetve szolgáltatások tartoznak:

- Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálata
- Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata
- Munkaerő-piaci szolgáltatások
- Vas Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
 
Az egyes szolgáltatások, ellátási típusok egymásra épülésével, szoros együttműködésével hatékony, komplex szolgáltatásnyújtás biztosítható a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek segítésében.

fogyatekos_quick


Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata
 
A Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata feladata a fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásának biztosítása
Az intézmény működési engedélye 50 fő ellátására ad lehetőséget. Ellátási területe: Szombathely és a szombathelyi kistérség 39 települése
 
Az intézmény az ellátást igénybe vevő fogyatékos emberek számára szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Az intézmény rendelkezik közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, étel melegítésére, elfogyasztására alkalmas helyiségekkel. A szolgálat lehetőséget biztosít napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiénés szükségletek kielégítésére. 
 
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások legfontosabb alapelvei: egyénre szabott bánásmód, normalizáció , önálló életvitel elősegítése
Az intézmény szolgáltatásai: 
- Étkezés biztosítása (napi 1 alkalommal meleg ebéd igényelhető)
- Szabadidős programok szervezése, kulturális-, sport-, és szabadidős programok (A szervezett programok lehetőséget biztosítanak arra, hogy az ügyfelek egyéni adottságainak és érdeklődési körének megfelelő rekreációs területek kerüljenek feltárásra, amelyek sikerélményt nyújtanak számukra és segítik személyiségük kibontakozását.)
- Információnyújtás és tanácsadás (A döntési folyamatokba való bevonás, a döntéseik tiszteletben tartása alapvető emberi jog a fogyatékos emberek számára. Az önálló döntések meghozatalához, életvezetésükben a kompetenciák erősítéséhez, információk értelmi képességekhez adaptált átadása, a támogatott önálló életvezetés, hivatalos ügyek intézésében való segítségadás lehetőséget biztosít az ellátottak számára az önálló életvezetésre, az én hatékonyság megélésére.)
- Egyéni és csoportos képességfejlesztés
Személyre szabottan és csoportos formában az egyéni gondozási tervekben kitűzött célok eléréséhez szükséges képességek fejlesztése valósul meg a különböző terápisá foglalkozásokon:
1.Kommunikáció és beszédfejlesztés - A kommunikációs foglalkozások célja, hogy ellátottak képessé váljanak környezetük megértésére, saját gondolataik elmondására, kérni és jelezni, felkészüljenek arra, hogy esetleges konfliktusaikat más emberekkel közösen megoldják. 
2.Kézműves foglalkozások - A kézműves foglalkozások célja a finommanipuláció fejlesztése. 
3.Kognitív készségek fejlesztése - Kiscsoportos illetve, egyéni gyógypedagógiai fejlesztés keretében történik célzottan a gondolkodási képességek fejlesztése. A fejlesztés célterületei, az észlelés és a megfigyelő képesség fejlesztése, emlékezet fejlesztése, számolási képesség és olvasás-szövegértés fejlesztése.
4. Kondicionális képességfejlesztés - A szolgálat rendelkezik szabadtéri sporteszközökkel, valamint a fogyatékos emberek speciális szükségleteihez kialakított beltéri sport- és rekreációs eszközökkel is.
5.Egészség fejlesztő foglalkozás - A pozitív egészségmagatartás, és pozitív szokások kialakítása, a másodlagos károsodások megelőzése érdekében kialakítása érdekében célzottan egészségnevelés foglalkozást szervez a szolgálat. 
6.Informatikai-kommunikációs foglalkozások - Az ügyfelek megismertetése a számítógép és az internet világával. A szolgálat különös figyelmet fordít a célzott információ szerzés gyakoroltatására, intézmények honlapján található információk megkeresésére és az ismertetők értelmezésére. A mozgássérült ügyfelek számára, speciális akadálymentesített számítógéppel történik a fejlesztés.
7.Tankonyhai foglalkozások - Konyhai és egyéb háztartási ismeretek elsajátítása a cél. A foglalkozások tematikájában a konkrét étel elkészítése mellett, az alapanyagok beszerzése, a háztartási gépek használata, a higiénés szabályok megismertetése hangsúlyos szerepet kap.
- Munkavégzésre való felkészítés
- Intézményen belüli szociális foglalkoztatás
 

Otthon Segítés szolgáltatás

 

Otthon Segítés szolgáltatás

 

Támogató Szolgálatunk új szolgáltatása 2018. tavaszától:

Otthon Segítés szolgáltatás

A program a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.

Az otthon segítés szolgáltatás célja elsősorban a fogyatékossággal élő gyermekeket, felnőtteket, sajátos nevelési igényű gyermekeket, tartósan beteg gyermekeket nevelő családok tehermentesítése.

Lehetőséget biztosít a családtagok társadalmi integrációjához, a szülők munkaerő piaci visszatérésére, vagy meglévő munkájuk megtartására. A feltöltekezés és kikapcsolódás biztosításával erősíti a család megtartóerejét, így új erőt meríthetnek a családtagok a teherhordozáshoz.

Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálata

Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálata

A támogató szolgáltatás legfontosabb feladatának a fogyatékos emberek önálló életvitelének támogatását tartja. Az önálló életvitel segítése kiterjed a fogyatékos emberek lakókörnyezetére, közösségi életük egyéb színhelyeire (lakókörnyezeten kívüli terek, közszolgáltatások) is. A szolgáltatás segíti a fogyatékos embereket az önálló életviteléhez szükséges segítő tevékenységek elérésében, illetve az önálló munkavégzésben, tanulmányok folytatásában, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételében, kulturális-, művészeti-, sport-, szabadidős tevékenységek végzésében. 

 

A támogató szolgálat azoknak a szociálisan rászoruló, súlyosan fogyatékos embereknek tud segítséget nyújtani, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülnek. 

 

Ellátási területe: Szombathely és a szombathelyi kistérség 39 települése


GINOP 5.2.1-14 „Ifjúsági Garancia” elnevezésű munkaerő-piaci program keretében MENTORI SZOLGÁLTATÁS nyújtása
Időtartam: 2015. 12. 01.- 2017. 12. 31.
 
A mentori szolgáltatás tartalma: A GINOP 5.2.1-14 azonosítószámú munkaerő-piaci program keretében intézményünk a Vas Megyei Kormányhivatal megbízásából mentori szolgáltatás igénybevételét biztosíthatja a 25 év alatti álláskeresőként vagy egyéb módon nyilvántartott, a program célcsoportjaiba tartozó személy számára. Amennyiben a személyes konzultáció alapján megállapítható, hogy az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz, vagy a munkahelyen történő beilleszkedéshez személyes segítségre van szüksége, mentori szolgáltatásban részesülhet. A mentori szolgáltatást a mentor nyújtja.
A mentori szolgáltatás Vas Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályain és Munkaerő-piaci Pontjain érhető el: Celldömölk, Bartók B. u. 1/a.; Körmend, Szabadság tér 5.; Kőszeg, Szűk u. 2.; Sárvár, Batthyány u. 47.; Szombathely, Hunyadi u. 45.; Szentgotthárd, Szentgotthárd, Vajda J. u. 6.; Vasvár, Köztársaság tér 4.;
A programban dolgozó mentorok: Gerencsér-Farkas Judit, Gálovics Gábor, Mester Anikó, Németh Diána
 
GINOP 5.2.1-14 „Ifjúsági Garancia” elnevezésű munkaerő-piaci program keretében MUNKAERŐ-PIACI TANÁCSADÁS nyújtása
Időtartam: 2015. 12. 01.- 2016. 12. 31.
 
A munkaerő-piaci tanácsadások tartalma: A GINOP 5.2.1-14 azonosítószámú munkaerő-piaci program keretében intézményünk a Vas Megyei Kormányhivatal megbízásából munkaerő-piaci tanácsadás szolgáltatás igénybevételét biztosíthatja a 25 év alatti álláskeresőként vagy egyéb módon nyilvántartott, a program célcsoportjaiba tartozó személy számára.
Ennek keretében munka-, pálya- és álláskeresési tanácsadást biztosít: egyéni munkatanácsadás, motivációs csoportos foglalkozás, munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozás; egyéni pályaválasztási tanácsadás, egyéni pályamódosítási tanácsadás; egyéni álláskeresési tanácsadás, álláskeresési technikák csoportos foglalkozás (3 napos) szolgáltatás nyújtásával.
A munkaerő-piaci tanácsadás a Vas Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályain és Munkaerő-piaci Pontjain érhető el: Celldömölk, Bartók B. u. 1/a.; Körmend, Szabadság tér 5.; Kőszeg, Szűk u. 2.; Sárvár, Batthyány u. 47.; Szombathely, Hunyadi u. 45.; Szentgotthárd, Szentgotthárd, Vajda J. u. 6.; Vasvár, Köztársaság tér 4.
A programban dolgozó tanácsadóink: Takács Anikó, Sárffy Zsófia
 
Munkaerő-piaci szolgáltatások, egyéni tanácsadás:
Időtartam: 2016. 05. 01.- 2017. 04. 30.
 
A Vas Megyei Kormányhivatal megbízásából nyújt intézményünk regisztrált álláskeresők számára egyéni munka-, pálya-, álláskeresési és rehabilitációs tanácsadást.
Munkatanácsadás: Ez a tanácsadási forma a munkaerő-piaci folyamatok megismerésén, a munkavállalást elősegítő, illetve korlátozó tényezők feltárásán, az elhelyezkedési akadályok elhárításán, valamint a szükséges támogatási eszközök meghatározásán keresztül segíti a tanácskérőt az álláshoz jutáshoz és annak megtartásához.
Pályatanácsadás: A pályatanácsadást igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, érdeklődésének, képességének, személyiségének és munkaerő-piaci igényének megfelelő pályaterv kialakítása. A tanácsadói beszélgetések során a tanácskérő az önmaga számára leginkább megfelelő pályák, foglalkozások körét határozhatja meg, és tudatosan megtervezheti az életpályáját.
Álláskeresési tanácsadás: Azok elhelyezkedésének elősegítése, akik munkát akarnak vállalni, álláscéljuk tisztázott és reális, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel, gyakorlattal.
Rehabilitációs tanácsadás: A foglalkozási rehabilitáció irányának a meghatározására irányul, olyan megváltozott munkaképességű személyek számára, akik a képzettségüknek megfelelő munkakörbe fokozott segítséggel vagy egyáltalán nem helyezhetőek el, illetve az általuk utoljára legalább 1 évig betöltött munkakörbe megváltozott munkaképességük miatt nem közvetíthetőek, vagy nem rendelkeznek szakképzettséggel, vagy betegségük miatt hosszú ideje távol maradtak a munkaerőpiactól.  
A munkaerő-piaci tanácsadás a Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályain és Munkaerő-piaci Pontjain érhető el: Körmend, Szabadság tér 5.; Szentgotthárd, Szentgotthárd, Vajda J. u. 6.; Vasvár, Köztársaság tér 4.;
A programban dolgozó tanácsadónk: László Hedvig